FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME
REGLAMENT PARTICULAR DE LES MARXES CICLOTURISTES
TEMPORADA 2019

 

 

Totes les marxes cicloturistes de carretera organitzades sota l’àmbit de la Federació Catalana de Ciclisme tenen homologat un reglament comú. Recomanem la seva lectura per tenir un coneixement molt exacte de tots els aspectes que representen participar en una marxa cicloturista.
Aquest reglament s’adopta amb caràcter general sense perjudici del que pugui contenir de forma específica, respecte a les condicions de circulació i d’altres mesures de control i vigilància de la marxa ciclista, l’autorització administrativa emesa pel Servei Català de Trànsit, i de les indicacions i recomanacions que la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra consideri adients el dia de la seva celebració.

Article 1: DADES TÈCNIQUES DE LA MARXA
a- El CLUB CICLISTA PLANA LLADÓ d’ara endavant “l’Organitzador”) organitza la XXXI edició de la Marxa MEMORIAL PELEGRÍ PI MARXA CICLOTURISTA CIUTAT DE MOLLET(d’ara endavant “La Marxa”).
b- La data de celebració serà el proper DIUMENGE, 6 d’ OCTUBRE de 2019 . L’hora de sortida
serà a les 8:00 hores.
c- El lloc de sortida estarà situat a PABELLÒ DE RIERA SECA de la població de MOLLET
DEL VALLÈS_ (província de BARCELONA).
d- L’Organitzador proposa un recorregut de 94,00 quilòmetres i 1784 metres de desnivell l [que és
puntuable pel XXVIII Challenge Catalana de Cicloturisme // IV Circuit Femení de
Cicloturisme que organitza la Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme
(d’ara endavant “FCC”) i també pels circuits de cicloturisme
e- [Així mateix, també es proposa un recorregut alternatiu de 80,00 quilòmetres i 1200 metres de
desnivell [que és puntuable XXVIII Challenge Catalana de Cicloturisme // IV Circuit Femení
de Cicloturisme i també pels circuits de cicloturisme].
f- Les dades de contacte de l’Organitzador són les següents:
Telèfon/s mòbil/s: Germán Viejo Puyal 667535304
g- Telèfon/s fix/s: Germán Viejo Puyal 935708544
Correu electrònic: germanviejo@yahoo.es ccplanallado@ccplanallado.cat

Article 2: LEGISLACIÓ I NORMES
a- La Marxa és una prova esportiva de bicicleta de carretera de les regulades en el Reglament de
Ciclisme per a Tots de la Real Federación Española de Ciclisme (RFEC) dins el marc d’una
especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva,
d’oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents
de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
339/1990, del 2 de març.
b- L’edat mínima per participar als recorreguts de gran fons –de més de 130 km o amb un
desnivell acumulat important per sobre de 2.000 metres– és de 18 anys complerts pel ciclista el
dia de La Marxa. L’edat mínima per participar a altres recorreguts físicament menys exigents
és de 15 anys complerts pel ciclista el dia de La Marxa.
c- LA MARXA TE UN CAIRE NO COMPETITIU. El trànsit estarà obert, fet que obliga als
participants a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents.
L’Organitzador vetllarà per l’òptima circulació dels ciclistes en els punts crítics del recorregut
on, per la coincidència amb la resta d’usuaris de la via, sigui necessari reforçar les mesures de
seguretat viària existents.

Article 3: INSCRIPCIONS I PREUS
a- Les inscripcions es portaran a terme preferiblement a través d’una plataforma telemàtica de
provada solvència que ofereixi l’Organitzador i que permeti el pagament amb targeta de crèdit
o dèbit. Si no és possible l’ús d’aquestes plataformes, l’Organitzador detallarà a la seva pàgina
web el procés d’inscripció.
b- El preu de les inscripcions anticipades, des de l’obertura del termini d’inscripció fins el 19 de
setembre de 2019 a les 23:59 hores serà de 30,00 euros.
c- Des d’aquest moment fins el dijous, 3 d’octubre a les 23:59 hores, la inscripció tindrà un
recàrrec de 5,00 euros, essent el preu de 35,00 euros. Les inscripcions es tancaran
definitivament el dia 3 d’octubre 23,59 H,
d- Després del tancament del termini, no s’acceptaran inscripcions per part de l’Organitzador.
e- En cas de que s’arribi al límit de 300 participants al recorregut llarg [ o de 100 participants al
recorregut curt ], les inscripcions es tancaran automàticament a cadascun d’ells.
f- La inscripció dóna dret al ciclista a participar en La Marxa i altres elements com ara dorsal i/o
placa identificatius, carnet de ruta, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.
g- L’organització recomana a tots els participants portar el mallot de La Marxa. El mallot
constitueix un element de seguretat i de control perquè tot el personal implicat en la prova
pugui identificar en tot moment qui són participants i els que no.
h- En cas que l’Organitzador confiï el control del participant al xip electrònic, el participant haurà
de seguir les instruccions indicades per l’Organitzador per realitzar la inscripció a La Marxa i
també pel seu correcte ús.

Article 4: LLICÈNCIES
a- Per participar a La Marxa és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant
l’any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o per qualsevol federació afiliada a la UCI.
b- En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una llicènciaassegurança d’un dia, vàlida exclusivament pel dia de La Marxa. Per la temporada actual, el
cost afegit d’aquesta assegurança que ofereix la FCC és de 6 euros que caldrà abonar en el
moment de formalitzar la inscripció. El dia de La Marxa, juntament amb el dorsal, és obligació
de l’Organitzador lliurar un justificant d’aquesta assegurança que el participant haurà de portar
en tot moment.

Article 5: DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS
a- Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de
retorn de la inscripció en cas de no poder participar a La Marxa. En aquest cas, l’Organitzador
lliurarà el regal commemoratiu al lloc i dates que indiqui. En cas d’ajornament, les inscripcions
seran vàlides si La Marxa es celebra dintre del mateix any i no es guardaran per una següent
temporada.
b- Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona
diferent a la inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre. En cas de
detectar aquest fet, l’Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.
Article 6: RECOLLIDA DE DORSALS
a- La recollida de dorsals es portarà terme a PABELLÒ DE RIERA SECA de la població de
MOLLET DEL VALLÈS (província de BARCELONA), el dia anterior a La Marxa –en aquest
cas, el dia 6 d’octubre des de les 17:00 hores fins les 20:30 hores– i el mateix dia de la marxa a
partir de les 7:00 hores fins les 7:50 hores.
bc- Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant,
serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu.

Article 7: CONTROLS HORARIS I TANCAMENTS DE PAS
a- Al recorregut es situaran aquests punts de control amb horaris màxims de pas:
– Punt 1: Rotonda de Polinya (quilòmetre 8,60). tots els que arribin mes tard de les 8.30
hores, desviament per B-142 fins a C-1413, que es reincorporarà a La Marxa (els que
facin servir aquesta opció no tindran dret a trofeu a la bandera verda pujada a Granera
– Punt 2: Avituallament Les Arenes (quilòmetre 32,50). tots els que arribin mes tard de
les 9:35 hores, faran la opció curta per Gallifa
b- L’hora de tancament de la zona d’arribada serà les 15:00 hores.
c- Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de
La Marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el
considerarà fora de La Marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència
mecànica ni sanitària i, per tant, eximeix l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a
aquesta qüestió.

Article 8: AVITUALLAMENTS
a- Al recorregut llarg es situaran els següents punts d’avituallament:
a. Avituallament sòlid/líquid 1: Mollet del Vallès (quilòmetre 0,00)
b. Avituallament líquid 2: Les Arenes(quilòmetre 32,50)
c. Avituallament sòlid/líquid 3: Granera (quilòmetre 50,10)
d. Avituallament líquid 4: Caldes de Montbui (quilòmetre 78,40)
e. Avituallament sòlid/líquid 5: Mollet del Vallès (quilòmetre 94,00)
Al recorregut curt es situaran els següents punts d’avituallament:
a. Avituallament sòlid/líquid 1: Mollet del Vallès (quilòmetre 0,00)
b. Avituallament líquid 2: Les Arenes(quilòmetre 32,50)
c. Avituallament sòlid/líquid 3: Sant Llorenç Savall (quilòmetre 40,50)
d. Avituallament líquid 4: Caldes de Montbui (quilòmetre 64,00)
e. Avituallament sòlid/líquid 5: Mollet del Vallès (quilòmetre 80,00)
b- Al final de La Marxa hi haurà un dinar o avituallament final per tots els participants.
c- Per avituallar-se, els participants hauran d’aturar-se i passar per les zones habilitades a tal fi.
L’Organitzador té expressament prohibit oferir menjar i begudes fora d’aquestes zones i a
ciclistes en moviment damunt de la bicicleta.
d- Els participants hauran de dipositar les deixalles en les zones habilitades als avituallaments.
Llençar brossa fora d’aquestes zones serà penalitzat.
e- L’Organitzador no donarà avituallament a tots els ciclistes que no estiguin identificats com a
participants a la marxa.

Article 9: SERVEIS PRE I POST MARXA
a- Existirà un àrea d’aparcament de vehicles degudament senyalitzada a APARCAMENT ZONA
COMERCIAL CAPRABO oberta a partir de les 6:30 hores.
b- Abans de La Marxa, a la zona de recollida de dorsals, hi haurà lavabos degudament
senyalitzats.
c- En acabar La Marxa, els cicloturistes tindran disponibles vestuaris, dutxes i dinar final.
d- El lliurament de trofeus i premis tindrà lloc a les 13:30 hores.

Article 10: PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA
a- Hi haurà presència de vehicles i personal de protecció oficial com ara Mossos d’Esquadra i
Policia Local.
b- Aquests cossos podran estar recolzats per personal de Protecció Civil.
c- També estaran presents altres vehicles de l’Organitzador convenientment identificats,
ambulàncies, cotxe escombra, assistències, etc.
d- S’oferirà assistència mecànica per avaries de consideració. La mà d’obra serà gratuïta, però el
preu del material instal·lat correrà per part del ciclista.
e- L’Organitzador també posarà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari
degudament identificat als llocs que cregui adients i/o li sigui possible. S’entén que són una
ajuda merament informativa i no una condició obligatòria, per tant el cicloturista accepta que és
responsabilitat unicament d’ell acomplir les normes de trànsit, vetllant per la seva pròpia
seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.
f- L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible, limitant-se posteriorment a tramitar
l’informe corresponent a la Mutualitat o companyia d’assegurances de la cobertura de la
llicència federativa o la llicència de dia. Igualment, declina tota responsabilitat per la pèrdua o
deteriorament d’objectes personals durant La Marxa, ja sigui per robatori o per altres
circumstàncies. El participant, pel sol fet de participar, declina efectuar qualsevol acció legal
contra l’Organització.
g- Tots els participants de La Marxa, pel fet d’estar en possessió de la seva corresponent llicència
federativa o llicència de dia, estan coberts tant amb assistència mèdica com responsabilitat
civil. En el cas dels posseïdors majors de 16 anys de la llicència federativa expedida per la
FCC, la pòlissa d’assistència mèdica número 44822137 de la companyia ALLIANZ garanteix
la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la
companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil pel que fa a danys
personals, material i perjudicis consecutius. Pels federats menors de 16 anys, la pòlissa
d’assistència mèdica i de responsabilitat civil número 039685898-00017 de la companyia
Allianz garanteix la cobertura d’accidents i de responsabilitat civil. Pels usuaris de la llicència
de dia expedida per la FCC, la pòlissa d’assistència mèdica número 44822137 de la companyia
ALLIANZ garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-
5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat
civil. Al web de la FCC, apartat “Documentació > Llicència” trobareu tota la informació
referent als centres d’assistència i normes d’actuació en cas d’accident, així com informació
detallada de cada pòlissa.

Article 11: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT
a- És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.
b- Està permesa la participació de qualsevol tipus de bicicleta homologada incloses les equipades
amb frens de disc, e-bikes, tàndems, reclinades, amb rodes de menys de 12 radis, etc. També
està permès l’ús de bicicletes amb manillar de contrarrellotge demanant sempre que no s’utilitzi
quan s’estigui circulant en pilot o a zones perilloses com ara descensos o cruïlles. Està
terminantment prohibit l’ús de bicicletes sense cap tipus de frens.
c- El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.
d- S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el
Reglament General de Circulació vigent. El participant reconeix estar informat de que el
ferm de les carreteres pot tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa
l’Organitzador li demana extremar la prudència i el participant eximeix l’Organitzador per
qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a La Marxa.
e- També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels
llocs habilitats a tal efecte.
f- Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.
g- S’haurà de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident
al telèfon 667535304.
h- No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.
i- El ciclista haurà d’acceptar el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos
que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de
qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa. En el cas de les
inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l’hora de realitzar la
inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s’accepta en
aquest moment, per exemple a les cites amb possibilitat d’inscripció presencial, s’haurà de
signar en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida.
j- El participant, a l’inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament.
L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva
desqualificació automàtica.

Article 12: DRETS DE L’ORGANITZADOR
a- L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible en cas d’accident del participant
posant en disposició els serveis mèdics presents a La Marxa. L’Organitzador no es farà
responsable dels possibles deutes que el participant pugui contreure durant La Marxa.
b- L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels
avituallaments, trofeus, etc. El personal de protecció oficial i/o Servei Català de Trànsit es
reserva el dret de modificar qüestions relatives al recorregut quan existeixin raons que
justifiquin aquests canvis, informant l’Organitzador dels mateixos a tots els participants a La
Marxa, ja sigui pels serveis de megafonia i/o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.
c- En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar La Marxa i de resoldre,
sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.
d- Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració
de La Marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí
lliurarà el regal corresponent als cicloturistes presents, en el cas de que l’organitzador tingui
previst lliurar regal. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar La Marxa a una nova
data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.
e- L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a La Marxa.

Article 13: PENALITZACIONS
L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en coneixement de
les autoritats als cicloturistes que no respectin el Reglament General de Circulació vigent. Tots
aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de La Marxa. En particular es
vigilaran aquestes accions:
a- No respectar les indicacions de les autoritats i/o l’Organitzador.
b- No passar pel control de sortida ni els controls intermitjos.
c- Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn.
d- Circular amb vehicle de recolzament.
e- Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la marxa i vagi
contra el reglament de la mateixa.

Article 14: DRET A LA IMATGE
L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a
l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna
el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l’imatge de La
Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, video, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de
comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que
considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

Article 15: LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu
consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de
l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de
gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.
En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent,
mitjançant escrit dirigit al Club Ciclista PLANA LLADÓ, a l’adreça CARRER PINEDA FOSCA 6
MOLLET DEL VALLES o bé al correu electrònic germanviejo@yahoo.es essent responsable del
fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.

El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats
necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així
mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o
serveis que afectin a La Marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser
tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes
retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.

Les dades personals de la inscripció, conjuntament amb el número de dorsal, estaran a disposició
del Servei Català de Trànsit i de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, als efectes de
control i vigilància de la marxa ciclista, pel que fa sobretot al comportament no competitiu dels
seus participants ja que la celebració d’aquests tipus d’activitats esportives és de forma compartida
amb la resta d’usuaris de la via.

MOLLET DEL VALLÈS a 3 de JUNY de 2019