Nº de dorsal: ______
DECLARACIÓ DEL CICLOTURISTA PARTICIPANT A LA
MARXA XXXI MEMORIAL PELEGRÍ PI MARXA CICLOTURISTA CIUTAT DE MOLLET (d’ara endavant “La Marxa”)
El sotasignant _________________________________________________ amb DNI/Passaport nº_____________________ participa el dia 6 D’OCTUBRE DE 2019 a La Marxa organitzada per CLUB CICLISTA PLANA LLADÓ (d’ara endavant “L’Organitzador”) i declara:
Que conec el contingut del reglament de La Marxa disponible a la web de L’Organitzador i que l’accepto en la seva totalitat.
Que declaro tenir o que tindré el dia de la celebració de La Marxa l’edat mínima per participar tal i com es detalla a l’article 2b del Reglament de les Marxes Cicloturistes de la FCC.
Que estic assabentat de que La Marxa és una marxa cicloturista on s’exclou la competició i, per tant en cap cas, hi haurà res semblant a una cursa competitiva.
Que La Marxa transita per vies públiques obertes al trànsit i la meva circulació respectarà la senyalització existent i en especial les indicacions dels agents de l’autoritat i personal de protecció civil i de l’Organització.
Que accepto els riscos inherents que comporta el recorregut obert al trànsit.
Que em comprometo a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament, vetllant per la meva seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.
Que eximeixo a L’Organitzador, al seu president, a la seva junta directiva, a la Federació Catalana de Ciclisme, i/o a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització de La Marxa de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat o bé per motius lligats a fets de la circulació o bé per accidents esportius.
Que eximeixo als assenyalats anteriorment de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la meva participació a La Marxa, assumint personalment el risc inherent per la salut que suposa l’esforç físic requerit per la participació a La Marxa.
Que declaro conèixer els riscos propis de la participació a La Marxa, com són:
  • Existència de tot tipus de vehicles aliens a L’Organitzador circulant al llarg del recorregut de La Marxa.
  • Que aquests vehicles circulen entre els ciclistes com usuaris normals de les vies.
  • Que accepto i conec que em trobaré amb tot tipus de vehicles circulant en ambdós sentits de la circulació.
  • Que accepto i conec que existeixen cruïlles no regulades per l’organització de La Marxa a les que poden incorporar-se tota mena de vehicles.
  • Que existeixen trams perillosos en els que hauré d’extremar la precaució.
  • Que existeixen descensos perllongats amb revolts en els que hauré de moderar la velocitat per tal d’evitar danys propis i/o aliens.
  • Que existeixen trams en els que l’estat de les carreteres no té les condicions de seguretat adients i exclouré a L’Organitzador de la responsabilitat per qualsevol perjudici que jo pogués tenir degut a la mala conservació del ferm o com a conseqüència de defectes en les infraestructures viàries.
  • Que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu lligat a la pràctica del ciclisme, assumint personalment la responsabilitat dels accidents que jo mateix pogués provocar a qualsevol participant de La Marxa, excloent a L’Organitzador de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests accidents.
  • Que existeix la possibilitat de provocar un accident a un tercer aliè a La Marxa, assumint personalment la responsabilitat íntegra de l’esmentat accident i excloent a L’Organitzador de qualsevol responsabilitat derivada del mateix.
Descarregar declaració en format word aquí: DECLARACIÓ CICLOTURISTA